Lucida Intervalla 50 (2021)

Download Issue

Empedocles’ Time Expressions in Contexts

Sandra Šćepanović

Abstract: This article offers a close analysis of the uses of time expressions in Empedocles’ fragments. These expressions are mostly found in cosmological contexts (B17, B26, B30) and indicate regularity of macrocosmic alternation and account for its permanent recurrence. When appearing in the contexts describing wanderings of a fallen daimon (B115), time expressions (and the related concepts) point to a process that echoes the cosmic changes, but appears to be less regular and less strictly determined, for it reflects a specific kind of reality.
Key words: time expressions, alternation, cosmic cycle, recurrence, necessity, oath, daimonic cycle.

Download Paper

Fear and Pity? (Arist. Poet. 6, 1449b27–28)

Darko Todorović

Abstract: Presenting several examples of objective use of the words φόβος and ἔλεος in Greek literature, the author offers an accordingly altered grammatical reading of the catharsis-clause in the Aristotle’s definition of tragedy (Poetics 6, 1449b27–28). Unlike most interpretations, the conceptual pair is seen to represent corresponding types of action, particular acting scenes evoking emotions of fear and pity, respectively—and not the emotions themselves (evoked in the minds of the spectators).
Keywords: catharsis-clause, φόβος, ἔλεος, objective meaning, τοιαῦτα

Download Paper

Живот Тукидидов анонимног аутора и његови биографски и историјски подаци

Мирко Обрадовић

Апстракт: Рад је посвећен Животу Тукидидовом анонимног аутора (Anon., Vit. Thuc.) и историјским и биографским подацима који се могу наћи у овом по обиму кратком спису. Анализира се историјска вредност података о Тукидиду, Олоровом сину, историчару, Тукидиду, Мелесијином сину, политичару, као и о осталим историјским личностима и догађајима споменутим у делу. На крају је приложен грчки текст и први превод на српски овог у много чему занемареног и ретко коришћеног списа из позне антике.
Кључне речи: Тукидид, Олоров син, историчар, Живот Тукидидов, биографска традиција, Тукидид, Мелесијин син, политичар, Атина у време Пелопонеског рата.

Download Paper

Настанак превода Септуагинте – теолошко- историјски оквир

Родољуб Кубат

Сажетак: У раду се врши реконструкција настанка превода Септуагинте. Анализа подразумева двоструку херменеутичку оптику. Први, унутрашња критика, која је заснована на анализи самог превода, у смислу препознавања језичког колоритa и извесних преводилачких омашки. Други, истраживање спољашњих извора, који могу донети још неку важну информацију. Ту су, поред историјских извештаја, ослонац најранији рукописи превода и место њиховог проналажења. У раду се анализирају друштвени оквири који су могли довести до настанка превода, место превођења и начин.
Кључне речи: Септуагинта, превод, текст, пра-текст, таргуми, закон, Александрија, Јудеја, синагога.

Download Paper

Аријанов Дарије

Милош Мацан

Апстракт: У историографији дуго времена преовладава изразито негативна слика Дарија III, што је у великој мери последица пристрасности извора. Рад има за задатак да анализом текста Аријанове Анабазе покаже како је Флавије Аријан тенденциозно маргинализовао персијски отпор. Аријанови искази, по нашем схватању, нису измишљени, већ их је наратив историчара Александрових освајања, попут Аристобула или Птолемеја, прилагодио потребама сопственог времена, те је тако Дарију припала улога главног антихероја.
Кључне речи: Флавије Аријан, Анабаза, Дарије III, Александар Велики.

Download Paper

Павлин из Ноле и култ реликвија: Часни крст и Св. Феликс

Петар Јосиповић

Апстракт: У раду се, на основу доступних извора, проучавају погледи Павлина из Ноле на култ реликвија. Најпре се анализирају његова начелна размишљања о култу светитеља и култу реликвија, два тесно скопчана позноантичка и средњовековна феномена. У централном делу рада се његови богословски погледи представљају кроз два конкретна примера, добро документована у сачуваним изворима – Часни крст и мошти Св. Феликса.
Кључне речи: Павлин из Ноле, култ реликвија, Часни крст, Св. Феликс.

Download Paper

Populus в Getica Иордана

Яна Евгеньевна Беспальчикова

Аннотация: Данное исследование представляет собой анализ употребле- ния слова populus в Getica Иордана как части системы терминов этни- ческой идентичности в этом тексте, а также с точки зрения возможных политических коннотаций этого понятия, связанных с республикански- ми идеями римского прошлого. Получилось не только установить, что Иордан знаком с традиционными республиканскими формулами, вклю- чающими слово populus и творчески их модифицирует, но и заметить четкие политико-волевые коннотации этого понятия, благодаря анализу контекста его использования. Кроме того, взгляд на нарратив Иордана через оптику воли и агентности представляется на данном этапе доволь- но плодотворным.
Ключевые слова: Термины этнической идентичности, поздняя латынь, классическая латынь, политические идеи, республиканская лексика

Download Paper

Mons Porphyrеticus in Pannonia?

Aleksandra Smirnov-Brkić

Abstract: The famous hagiographical text on the martyrdom of the Four- Crowned Martyrs and their cult has been preserved through Latin literary transmission. This extant and vivid text incited centuries-long scholarly debate on the provenance, paths of transmission and possible ubication of the story behind the legend. Abundant geographical terms present in the narrative resulted in numerous hypotheses on the location of the martyrdom from Pannonia to Egypt. Although the question has been approached from historical, archaeological and even petrological perspective, the philology behind the Passio Quattuor Coronatorum has not been thoroughly examined. This paper examines the use of the adjective porphyreticus applied by the Passio’s author to denote a specific oronym (Mons Porphyreticus), where the martyrs committed their religious crime against the Roman state. The paper analyses the frequency and the context in which the adjective in question as well as the correlating forms were used in the attested ancient and medieval sources in order to determine the discourse in which this word was particularly used. Based on the presented analysis the author proposes solutions to some still unresolved questions concerning the ubication of the events described in the Passio and its authorship.
Key wordsPassio Quattuor CoronatorumMons PorphyreticusMons Porphyrites, πορφυρίτης, πορφυριτικός, porphyrites, porphyreticus.

Download Paper

Traduzione e laboratoria nell’insegnamento linguistico-letterario dei classici nella scuola italiana: una proposta operativa

Gianluca Ricci

Sommario: Il tema della traduzione è un argomento che tocca molto da vicino la realtà scolastica italiana: se da una parte i docenti di greco e latino tendono a dividersi tra tradizionalisti, seguaci del metodo grammaticale-traduttivo, e induttivisti, dediti al recentior paradigma di Ørberg, dall’altra gli studiosi dell’insegnamento linguistico discutono sul ruolo stesso della traduzione fina- lizzata all’apprendimento, dal momento che a più riprese è stata sottolineata, in seno alla glottodidattica, l’inefficienza del vertere in relazione all’acquisizio- ne di conoscenze e competenze di natura linguistica. Con questo contributo si intende disaminare la presenza e l’impiego della versione nei due metodi didattici maggiormente in voga nella scuola italiana, ossia il “tradizionale” e il “naturale”, indi riflettere sull’utilità e la duttilità dell’usus vertendi con esempi e proposte pratici.
Parole chiave: Traduzione, Greco antico, Latino, Glottodidattica, Insegnamento.

Download Paper