Lucida Intervalla 47

Download Issue

The Development of Indo-European *-ln– in the Greek Inherited Lexicon

Danilo Savić

Abstract: Two reflexes of the IE cluster *‐ln‐ are generally recognised in Greek: the assimilation of *‐ln‐ to ‐λλ‐, and the vowel lengthening in front of *‐l‐, prompted by the loss of *‐n‐. A reassessement of the relevant Greek material is proposed.
Key Words: Greek, Proto‐Indo‐European, Etymology, Nasal Suffix.

Download Paper

Есхилови драмски принципи у трагедији Оковани Прометеј

Јелена Тодоровић Васић

Апстракт. У раду се бавимо Есхиловим драмским принципима у трагедији Оковани Прометеј тумачећи поменуту трагедију. Први део рада је усмерен на специфичност односа према миту и представљању богова, док се у другом делу бавимо формирањем трагичких карактера, ћутањем и односом Прометејеве грешке и казне. Поменутим приступом настојаћемо трагедију Оковани Прометеј поставити у саоднос са Аристотеловим принципима трагичног чиме се треба истаћи посебност Есхиловог дискурса.
Кључне речи: антика, трагедија, Есхил, мит, Прометеј, човек.

Download Paper

Против Eратостена или како је једно политичко убиство прошло некажњено

Ифигенија Радуловић, Гордан Маричић

Апстракт: Аутори рада анализирају Лисијину беседу сачувану у корпусу под бројем 12. Ова беседа представља жив опис друштвено‐ политичких прилика одмах након рестаурације демократије у Атини 403. године пре н. ере, али и догађаја који су довели до њеног рушења годину дана раније. Беседа Против Ератостена је вишеслојна, а допуна је главним историјским изворима, Ксенофонтовој Хеленској историји и Аристотеловом Уставу атинском, представљајући догађаје из другог идеолошког угла.
Кључне речи: Ератостен, Тридесеторица, демократија, олигархија, Терамен, убиство, злочини.

Download Paper

Историјски извештаји о настанку Септугинте

Родољуб Кубат

Апстракт: Историјски извори о настанку Септуагинте могу се подели‐ ти у три категорије: 1) они који непосредно говоре о настанку превода (Аристовул, Филон Александријски, Псевдо‐Аристеј и Јосиф Флавије); 2) присуство грчког превода у делима појединих аутора (Димитрије, Евполем, 1Мак) и 3) рукописни фрагменти из најранијег периода. На основу постојећих сведочанстава може се у основи открити временски период настанка превода Петокњижја, као и могући разлози и мотиви. Савремена текстолошка и језичка истраживања се углавном слажу са овом изворима, што им даје на важности у смислу релевантности за ову научну проблематику.
Кључне речи: Септуагинта, превод, извори, Петокњижје, Птоломеј II Фи‐ ладелф, свадочанство, рукописи.

Download Paper

Изводи из историје истраживања језика Новог Завета

Милосав Вешовић

Апстракт. Текст пружа основни увид у досадашњу историју истраживања грчког језика Новог Завета, с посебним освртом на његову особеност, извор хебрејског уплива, значај Септуагинте, као и на питања у домену историјске семантике.
Кључне речи: језик Новог Заветакоине дијалекат, хебрејски уплив, Септуагинтасептуагинтизми, изворна значења, апостол Павле.

Download Paper

Astronomica: Прво певање Звездословља Марка Манилија

Марко Витас, Никола Голубовић, Милош Милић Радишевић, Јован Цвјетичанин

Download Paper

Some Considerations about the Peregrine Communities in Upper Moesia

Dragana Nikolić

Abstract: The present paper offers an outline of important evidence about the territories and the administration of the peregrine communities in Upper Moesia. The study of this type of communities can contribute to better understanding of the administrative history of this Roman province and help set the framework for the further research on this topic; this is especially important for the province of Upper Moesia since our knowledge of its ancient past is quite fragmentary.
Key words: native communities, peregriniUpper Moesia, Roman provinces.

Download Paper

Ein Blick auf die Götterepitheta der Orphischen Hymnen in Bezug auf die dichterische Tradition: Kontinuität, Einmaligkeit und Erneuerung

Marija Ilić

Zusamenfassung: Die Sammlung von 87 kürzeren hymnischen Texten, die un‐ ter dem Namen „Orphische Hymnen“ (OH) bekannt ist, zeichnet sich durch einem hohen Umfang an Götterepitheta aus, wovon ein großer Anteil durch neue Wortschöpfungen entstanden ist. Im Artikel wird der Einfluss der frühe‐ ren dichterischen Tradition (Homer, Hesiod, die Dramatiker) bei den mono‐ lexemischen Götterepitheta erörtert, sowie die Höhe der dichterischen Innova‐ tion der Hymnen im Bezug auf die nachfolgenden Autoren der Spätantike. 
Schlüsselwörter: orphische Hymnen, altgriechisch, Götterepitheta, Tradition, Innovation.

Download Paper

The law of freedom is the law of love : Some remarks on Christian liberty in Augustine’s thinking

Marcela Andoková

AbstractWe encounter the term “liberty” (libertas) in many places of Augustine’s writings. Basically, he uses it in two different contexts: politically and religiously. However, he does not provide a systematic definition of the term in either category, although in the period of the anti‐Pelagian controversy his ideas develop into an informal definition of the term. In this paper, I briefly summarize some basic aspects of the term liberty as it is presented in the political as well as in the religious contexts, and then I focus mostly on his concept of Christian liberty which is the term Augustine uses whenever he talks about the true liberty manifested by the real presence of God’s love in man. In fact, this love strenghtens human will in pursuing the good works which the human being is unable to perform by himself without God’s grace after Adam’s fall.
KeywordsAugustine of Hippo, true liberty, free choice of will, sin, good works, Christian love.

Download Paper

The Punic motif in Claudian’s De Bello Gildonico : A case of memoria and exemplum in Late Antique Latin literature

Tamara Lobato Beneyto

AbstractDe Bello Gildonico (The War against Gildo) is a composition in hexametres written by the Late Antique poet Claudian (c. 370 — c. 405). This paper discusses lines 76—91, which deal with the Carthaginian conflict. The passage highlights one of the main themes of the poetic work (loyalty in contrast to treason), thus contributing to its intra‐textual coherence. From an ideological viewpoint the devices of memoria and exemplum conveyed by the Punic motif appear to be oblique comments on Claudian’s political and military context.
Key Words: Claudian, Ennius, exempla, historical epic, memoria, Punic Wars, Silius Italicus.

Download Paper

Средњовизантијске поетске монодије с посебним освртом на две Евгенијанове песме у спомен на Продрома

Душан Поповић

Апстракт: У раду аутор настоји да, између осталог, и на примеру двају стихованих елегичних састава Никите Евгенијана поводом смрти Теодора Продрома, прикаже неколике начине приступа том још од античког периода популарном жанру, нарочито имајући у виду компаративне елементе Евгенијановог тематски идентичног списа у прози.
Кључне речи: посмртно слово, монодија, надгробни епиграм, дванаестерац, хексаметар.

Download Paper