. . .

Центар за библијску филологију и херменеутику је научна јединица при Одељењу за класичне науке Филозофског факултета у Београду.

Ужа афилијација Центра мотивисана је тиме што библијска филологија представља саставни део класичних наука, па се као таква инститиционално везује за класичну филологију у многим академским установама широм света. Међутим, Центар специјално настоји на интердисциплинарном истраживању, и зато су у његов рад укључени стручњаци разних профила и афилијација.

Две декларисане дисциплине унутар којих се одвија активност Центра – библијска филологија и библијска херменеутика – стоје међу собом у односу концентричних кругова: филологија се, по уској дефиницији, бави стањем традираног текста и његовим тумачењем с обзиром на текстолошки релевантне појединости, док херменеутика проширује домен тумачења на питања која са стањем текста не стоје у непосредној или чак ни у каквој вези.

Вишејезични корпус библијских текстова, упоредо с двогубим корпусом класичних књижевности (хеленске и римске), представља материју на чијем је проучавању и сама филолошка наука, у раздобљу раног новог века, задобила својства и обрисе које до данас задржава. Рад на библијским текстовима, дакле, органски је део класичне филологије. Истовремено, због јединствене природе саме Библије, која и припада и не припада међу споменике класичне цивилизације, ова област је нарочито подесна за искорак класичара према другим струкама.

Главни циљ Центра је, стога, да развије свестрано и научно утемељено изучавање Библије са становишта примарно филолошког, које је по себи отворено за различите приступе и призива разне видове сарадње. У свом делокругу Центар инсистира на раду по начелима секуларизма и академске слободе, која Филозофски факултет одувек брани и промовише.

Органи и тела Центра

Рад и активности Центра осмишљава његово научно веће, састављено од припадника академске заједнице с Филозофског факултета и изван њега. Председник научног већа Центра у садашњем мандатном периоду је проф. др Ненад Ристовић.

Управник Центра у садашњем мандатном периоду је проф. др Војин Недељковић.

Послови и пројекти

Основна програмска делатност Центра везана је за рад на планирању и спровођењу научних пројеката и селективну издавачку делатност (где се настоји на публиковању делâ од изузетног националног, али и међународног значаја). Центар такође организује конференције и скупове, и активно учествује у размени персонала с партнерским установама у земљи и иностранству. Важан задатак Центра је остваривање конкретне сарадње са сличним научним јединицама, академским установама и мрежама као и институцијама културе у земљи и иностранству. Сав свој рад Центар темељи на поштовању приступа и методолошких полазишта присутних у савременој науци, уз наглашен трансдисциплинарни, компаративни и интеркултурални приступ изучавању и тумачењу Библије.

У послове Центра укључени су и млади сарадници. Нарочито повољни услови за учешће младих истраживача у раду Центра настају с покретањем нових студијских програма на Одељењу за класичне науке, које је у наредном акредитационом циклусу дало простора и значаја библијској филологији.

Актуелни послови Центра описани су овде.

О предавањима, трибинама и скуповима који се држе при Центру, обавештења су овде.

При Центру ради и Отворена школа библијских језика. Појединости су овде.

Садржина онлајн

• Српски преводи Библије: концизна систематизација, факсимили

• Факсимил-збирка латинских Библија XVI века

• О ресурсима за изучавање Библије понуђеним на интернету

Контакт

Центар за библијску филологију и херменеутику
Филозофски факултет
Чика Љубина 18–20, Београд
email